ようこそ (Jyokoso) MY BLOG

いらっしゃいませ (hajimemashite) สำหรับผู้เข้าใหม่นะค่ะ ^^V

07 สิงหาคม 2552

สอบ กพ. ภาค ก 2552

ด้วย ก.พ. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการต่าง ๆ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันดังรายละเอียด ต่อไปนี้
1. หน่วยที่รับสมัครสอบ
จะรับสมัครสอบจำนวน 4 หน่วย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (เอกสาร
หมายเลข 1)

2. วิธีดำเนินการ
2.1 ก.พ. จะเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนีย บัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่ ก.พ. รับรอง ทางอินเทอร์เน็ต ตัง้ แต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2552 และจะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทัว่ ไป (ภาค ก.) เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ผ่านภาค ก. ไว้ เมื่อส่วนราชการใดประสงค์จะบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งใด จากผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิใด สาขาวิชาใดหรือทางใด ส่วนราชการนั้นจะรับสมัครจากผู้ที่ขึ้นทะเบียน
ผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. และดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) แล้วขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนั้นต่อไป

2.2 การดำเนินการสอบ จะจัดสอบ ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
1) กำหนดวันสอบตามระดับการศึกษาของผู้สมัครสอบ หรือตามที่ ก.พ.เห็นสมควร
2) ผู้สมัครสอบในระดับการศึกษาเดียวกันที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ก่อนจะมีสิทธิเข้าสอบก่อน

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
3.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทัว่ ไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทัว่ ไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิใ จ

ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต
หรือจิตฟนั่ เฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสัง่ พักราชการหรือถูกสัง่ ให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก.พ.าะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก.พ.าะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.
(4) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสัง่ มหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17
มีนาคม 2538

3.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัครสอบตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)
4. การรับสมัครสอบ
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม
– 4 มิถุนายน 2552 ตลอด 24 ชัว่ โมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขัน้ ตอนดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์
http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบภาค ก.
ของ ก.พ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552”
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น
หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครัง้ แรกที่สมบูรณ์แล้วได้
4.2 นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บจม.ธนาคาร
กรุงไทย ทุกสาขาทัว่ ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2552 ภายในเวลาทำการของ
ธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
4.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 130 บาท ซึ่งประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 100 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4.4 ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว หลังจากปิ ดรับสมัครสอบ
ก.พ. จะกำหนดเลขประจำตัวสอบให้ ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
4.5 ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้วสามารถเข้าไปตรวจสอบ
เลขประจำตัวสอบ ได้ตัง้ แต่วันที่ 24 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไปโดยเข้าไปที่เว็บไซต์
http://job3.ocsc.go.th
หัวข้อ “รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 หัวข้อย่อยตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ” เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเลขประจำตัวสอบ ให้นำหลักฐานการชำระเงิน ติดต่อศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.
47/101 ถนนติวานนท์ ซอย 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2552
4.6 สำหรับผู้ที่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. หรือ ภาค ก.และภาค ข.
(ระดับปริญญาโท) ของ ก.พ. แล้ว ไม่ต้องสมัครสอบในครัง้ นี้อีก
4.7 ผู้ที่มีความบกพร่อง (ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2537))
ทางการมองเห็น ทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว สำนักงาน ก.พ.
จะพยายามจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ในวันสอบ ตามที่แจ้งไว้ในใบสมัคร

5. เงื่อนไขการสมัครสอบ
5.1 ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครัง้ เดียวเท่านั้น
5.2 ผู้สมัครเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 หน่วย เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขไม่ได้
5.3 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
สมัคร สอบในข้อ 3.2 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ คือ วันที่ 4 มิถุนายน 2552 ทัง้ นี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขัน้ ประกาศนียบัตร อนุปริญญาหรือปริญญาของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขัน้ ประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือปริญญาของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
5.4 การสมัครสอบตามขัน้ ตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และ
รับรอง ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
5.5 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติ ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครัง้ นี้มาตัง้ แต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

6. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ

สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบในวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ทางเว็บไซต์
http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ
“การประกาศรายชื่อ ผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”

7. หลักสูตรและวิธีการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทัว่ ไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
1. วิชาความสามารถทัว่ ไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปญั หาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
(2) ความสามารถด้านเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือ
รูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญญลักษณ์ สถานการณ์หรือ
แบบจำลองต่างๆ
2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความเข้าใจภาษา
ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความ
ที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และ
ตีความด้วย
(2) การใช้ภาษา
ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้อง
ตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

8. เกณฑ์การตัดสินในการขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. และได้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนรวมทัง้ 2 วิชา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

9. การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก.
สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. ทางเว็บไซต์
http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก.” สำหรับรายละเอียด
จะแจ้งให้ทราบในวันสอบแต่ละครัง้

10. หลักฐานที่ต้องส่งไปให้สำนักงาน ก.พ.
ผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทัว่ ไป (ภาค ก.) จะต้องส่ง
เอกสารไปให้สำนักงาน ก.พ.ดังนี้
1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และ
ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
2) สำเนาประกาศนียบัตร สำเนาอนุปริญญาบัตร สำเนาปริญญาบัตร หรือ
สำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of
Records) อย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสำคัญการสมรส ในกรณีที่หลักฐาน
ข้อ 1-3 ไม่ตรงกัน จำนวน 1 ฉบับ
5) ซองจดหมายขนาด 11 x 22 เซนติเมตร ติดแสตมป์ 3 บาท ไม่ปิดผนึกซอง
จ่าหน้าซองถึงตนเอง ระบุเลขประจำตัวสอบให้ถูกต้องที่มุมล่างด้านขวาของซอง
สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ
ลงวันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร
เอกสารในข้อ 1) - 5) ให้ใส่ซองขนาด A4 ส่งให้สำนักงาน ก.พ.ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยระบุหน้าซอง “กลุ่มงานรับรองคุณวุฒิ ศูนย์สรรหาและเลือกสรรสำนักงาน ก.พ. 47/101 ซอยติวานนท์ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000” สำหรับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. แต่ละครัง้

11. การประกาศขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาค ก.
สำนักงาน ก.พ. จะประกาศขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาค ก. ทางเว็บไซต์
http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การประกาศขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาค ก.” สำหรับรายละเอียด
จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. แต่ละครัง้
ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทัว่ ไป (ภาค ก.) ในการสอบครัง้ นี้ สำนักงาน
ก.พ. จะขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาค ก. เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบเท่านั้น และจะส่งหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ไปให้ผู้ที่สอบผ่านทางไปรษณีย์ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการสมัครสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งต่าง ๆ ของส่วนราชการต่าง ๆ ต่อไป

12. การนำผลการสอบผ่านภาค ก. ไปใช้
12.1 ผลการสอบผ่านภาค ก. สามารถใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก.พ. จะกำหนดเป็น
อย่างอื่น
12.2 เมื่อส่วนราชการใดประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยกำหนดว่าคุณสมบัติ
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ก็ให้ผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ซึ่งมีคุณวุฒิตรง
ตามประกาศรับสมัครไปสมัครสอบได้ที่ส่วนราชการนั้น โดยต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา ไปแสดงด้วย และส่วนราชการผู้ ดำเนินการสอบแข่งขันฯ จะกำหนดให้สอบเฉพาะภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) และจะใช้คะแนนรวมของภาค ข. และภาค ค. ที่ผ่านเกณฑ์
ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ในการเรียงลำดับที่ เพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งของส่วนราชการนั้น ต่อไป

เอกสารหมายเลข 1
รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯโดย ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทัว่ ไป (ภาค ก.) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

หน่วยที่ 1
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัครสอบ
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่ ก.พ. รับรอง

การกำหนดเลขประจำตัวสอบ
เลขประจำตัวสอบจะประกอบไปด้วยเลข 9 หลักขึ้นต้นด้วย 521_ _ _ _ _ _

หน่วยที่ 2
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัครสอบ
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่ ก.พ. รับรอง
การกำหนดเลขประจำตัวสอบ
เลขประจำตัวสอบจะประกอบไปด้วยเลข 9 หลักขึ้นต้นด้วย 522_ _ _ _ _ _

หน่วยที่ 3
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัครสอบ
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่ ก.พ. รับรอง
การกำหนดเลขประจำตัวสอบ
เลขประจำตัวสอบจะประกอบไปด้วยเลข 9 หลักขึ้นต้นด้วย 523_ _ _ _ _ _

หน่วยที่ 4
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัครสอบ
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่ ก.พ. รับรอง
การกำหนดเลขประจำตัวสอบ
เลขประจำตัวสอบจะประกอบไปด้วยเลข 9 หลักขึ้นต้นด้วย 524_ _ _ _ _ _

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://job3.ocsc.go.th
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร : http://job3.ocsc.go.th/ann/prakrad52.pdf
ขอขอบคุณเว็บไซต์ดีๆ http://www.tlcthai.com/webboard


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น